ΣΚΙΑΘΟΣ [Φωτογραφία Θοδωρής Τζούμας]

Πρόταση με τίτλο «Ανάπτυξη Συστήματος Πλωτών Προβλητών για τον Εποχιακό Ελλιμενισμό Αλιευτικών Σκαφών» θα καταθέσει προς χρηματοδότηση ο Δήμος Σκιάθου από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία & Θάλασσα 2014-2020», Προτεραιότητα 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής», η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ, με τίτλο «Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών» του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης την Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε.

Το ΕΤΘΑ, ενδεικτικά, δύναται να χρηματοδοτήσει:
-Υποδομές που μεγιστοποιούν τη συμμετοχή αλιείας/υδατοκαλλιέργειας στη βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
-Υποδομές για την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας (θαλάσσια πάρκα, καταδυτικά κέντρα, παρατηρητήρια θαλάσσιου περιβάλλοντος, υποδομές μικρής κλίμακας για την ανάδειξη περιοχών φυσικού κάλλους, αξιοθέατων και μνημείων της φύσης ή του πολιτισμού κ.ά.).
-Υποδομές και Υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αλιευτικές περιοχές (αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση, βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων, δημιουργία χώρων πρασίνου κ.ά.).
Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης:
-Χρηματοδοτούνται δράσεις χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες, που δεν εμπίπτουν στο πεδίο του ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ και συγχρηματοδοτούνται σε ποσοστό έως 100% της δημόσιας δαπάνης.
-Ο συνολικός προϋπολογισμός μιας πράξης μπορεί να ανέλθει μέχρι τις 600.000 €, ενώ για πράξεις, οι οποίες αφορούν σε άυλες ενέργειες, ο συνολικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 50.000 €.
-Δεν επιτρέπονται παρεμβάσεις σε μνημεία αρμοδιότητας υπουργείου Πολιτισμού.

Ο Δήμος Σκιάθου ανταποκρινόμενος στη συγκεκριμένη Πρόσκληση προτίθεται να υποβάλλει πρόταση προκειμένου να ενταχθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδότησης. Για τον σκοπό αυτό το Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας, σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. πρωτ. 7941/27-07-2020 εγγράφου του δημάρχου Σκιάθου συνέταξε την αριθ. 08/2020 μελέτη και προετοίμασε τον φάκελο που θα υποβληθεί για χρηματοδότηση. Η προτεινόμενη πράξη με τίτλο «Ανάπτυξη Συστήματος Πλωτών Προβλητών για τον Εποχιακό Ελλιμενισμό Αλιευτικών Σκαφών» συνολικού προϋπολογισμού €398.040,00 (με Φ.Π.Α.), εμπίπτει στο Μέτρο Χρηματοδότησης 4.1 και στη Δράση με τίτλο «Υποδομές που μεγιστοποιούν τη συμμετοχή αλιείας/υδατοκαλλιέργειας στη βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» και αφορά στην προμήθεια ενός συστήματος πλωτών προβλητών συνολικού μήκους 120 τρεχ. μέτρων περίπου και πλάτους 2,30 μέτρων περίπου, συνοδευόμενων από κατάλληλου μήκους γεφυριδίων πρόσβασης, οι οποίες θα εγκατασταθούν για εποχιακή χρήση στον θαλάσσιο χώρο 6 παραλιών: Μεγάλης Άμμου, Κολιού, Αγίας Παρασκευής, Τρούλου, Αμπελάκια και Μεγάλης Μπανάνας για την εξυπηρέτηση και τον ασφαλή ελλιμενισμό μικρών αλιευτικών σκαφών.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ