Οι κρήνες του δικτύου Πρ. Ηλία που βρίσκονται σε διάφορα σημεία της πόλης, προορίζονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για κατανάλωση πόσιμου νερού. Οποιαδήποτε άλλη χρήση όπως πλύσιμο τροφίμων, συσκευών, καθαρισμός εργαλείων, κ.α. ΑΠΑΓΟΡΕΥEΤΑΙ.

Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο από τη ΔΕΥΑΣ και θα ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία βάσει του Ν.1650/1986 περί μόλυνσης και προστασίας του περιβάλλοντος.