Την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που θα
ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της μέχρι και τη συμπλήρωση οχτώ (8) μηνών από την ημερομηνία κήρυξης του νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, δηλαδή 6 Απριλίου 2020, συνολικού αριθμού δεκαπέντε (15) ατόμων για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προήλθαν Από την καταστροφική πλημμύρα για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο αποφάσισε σήμερα ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή: