Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων ενημερώνει τους κτηνοτρόφους και τους συλλογικούς φορείς αυτών ότι μπορούν να υποβάλουν αιτήματα για χωροταξική ανακατανομή επιλέξιμων βοσκοτόπων, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 1332/93570/23-8-2016 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2848/Β΄/7-9-2016) έως και την 31η Δεκεμβρίου 2017, υποβάλλοντας στους οικείους Δήμους ή στην Υπηρεσία μας σχετικά αιτήματα, τα οποία θα εξεταστούν από την επιτροπή ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής.

Τυχόν τροποποιήσεις και μεταβολές στην χωροταξική κατανομή βοσκοτόπων που θα προκύψουν, θα ενσωματωθούν στην κατανομή βοσκοτόπων έτους 2018.