Καταρτίστηκε ο πίνακας για την τοποθέτηση 7 εργαζομένων μέσα από επιδοτούμενο πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ “Προώθηση της απασχόληση μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα”

Η δράση χρηματοδοτείται από το Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση”, με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).