Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων ενημερώνει τους ελαιοπαραγωγούς ότι η φετινή ελαιοκομική περίοδος εξελίσσεται ικανοποιητικά και διαπιστώνεται σχετικά πλούσια καρποφορία των παραγωγικών ελαιοδένδρων με πολύ καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Η επεξεργασία των στοιχείων πενθήμερου ελέγχου των δακοσυλλήψεων του από 26-5-2019 εγκατεστημένου δικτύου δακοπαγίδων δείχνει ότι οι πληθυσμοί του δάκου κυμαίνονται σε ιδιαίτερα χαμηλά και ελεγχόμενα επίπεδα μεγέθους και γονιμότητας μέχρι σήμερα σε όλες τις ελαιοκομικές περιοχές των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων.

Ειδικότερα, κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου παρουσιάζεται κατά μέσο όρο μηδενικό ποσοστό συλλήψεων ακμαίων δάκου και ελάχιστη αύξηση, μη υπερβαίνουσα τον ένα (1) δάκο ανά παγίδα και ποσοστό γονιμότητας των θηλυκών ακμαίων της τάξης του 6% μέχρι και την τρίτη εβδομάδα του Ιουνίου. Την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου, περίοδος κατά την οποία διαπιστώνεται η έναρξη πήξης του πυρήνα του ελαιοκάρπου αρχομένη από τις πρώιμες προς τις όψιμες περιοχές του ελαιώνα των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων, παρουσιάστηκε μικρή αύξηση του αριθμού των συλλαμβανομένων ακμαίων δάκου με παράλληλη μικρή αύξηση της γονιμότητας των θηλυκών ακμαίων.
Η αξιολόγηση των ανωτέρω στοιχείων κατέληξε στη λήψη επίκαιρης απόφασης της Υπηρεσίας μας για τη διενέργεια έγκαιρα από 21-6-2019 του πρώτου γενικού δολωματικού ψεκασμού με την έκδοση εντολών εφαρμογής ψεκασμού προς τους δύο αναδόχους εργολάβους ψεκασμών, που έχουν αναδειχτεί από το σχετικό ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό.

Στη συνέχεια, κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου ο αριθμός των συλλαμβανομένων ακμαίων στις δακοπαγίδες και κατ’ επέκταση το μέγεθος των δακοπληθυσμών στον ελαιώνα κρατήθηκε σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα της τάξης των 1,4 έως 2 ακμαίων ανά δακοπαγίδα, ως συνέπεια των έγκαιρων και επίκαιρων ψεκασμών, ενώ παρατηρήθηκε σταδιακή αύξηση του ποσοστού γονιμότητας των θηλυκών ακμαίων από 17% στο 41%, που οφείλεται στις επικρατούσες ευνοϊκές συνθήκες αναπαραγωγής του δάκου, ιδίως κατά την τελευταία εβδομάδα του πρώτου δεκαπενθημέρου του Ιουλίου (βροχοπτώσεις και μέγιστη θερμοκρασία αέρα 20 οC έως 28 οC).

Η αξιολόγηση των ανωτέρω στοιχείων κατέληξε στη λήψη επίκαιρης απόφασης της Υπηρεσίας μας για τη διενέργεια έγκαιρα δεύτερου γενικού δολωματικού ψεκασμού την 17-7-2019 με την έκδοση εντολών εφαρμογής ψεκασμού στους αναδόχους εργολάβους.
Ωστόσο, επισημαίνεται προς τους ελαιοπαραγωγούς ότι η ακολουθούμενη κατά τα ανωτέρω διαδικασία παρακολούθησης και εφαρμογής του προγράμματος δακοκτονίας βασίζεται σε συλλεγόμενα στοιχεία εκτιμήσεων της μεταβολής ουσιαστικών χαρακτηριστικών των δακοπληθυσμών σε επίπεδο Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας σε συνδυασμό με εκτιμήσεις και διαπιστώσεις για την εξέλιξη του ελαιοκάρπου και τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, οι οποίες μπορεί επιπρόσθετα να κωλύουν την πραγματοποίηση των ψεκασμών (στις περιπτώσεις που αυτές υπερβαίνουν ορισμένες τιμές: θερμοκρασία αέρα 28 οC, ένταση αέρα 5 μποφόρ και έντονη βροχόπτωση). Στα πλαίσια αυτά δεν δύναται να αντιμετωπίζει επαρκώς τις εστιασμένες περιπτώσεις ελαιοκτημάτων ή μικροπεριοχών, που εμφανίζουν ιδιαίτερες συνθήκες ευνοϊκές για την ανάπτυξη και αναπαραγωγή του δάκου, αλλά αποσκοπεί στην παροχή υπηρεσιών προληπτικής αντιμετώπισης και ελέγχου της αυξητικής μεταβολής των πληθυσμιακών και αναπαραγωγικών χαρακτηριστικών του δάκου στις ευρύτερες ελαιοκομικές περιοχές των Τοπικών ή Δημοτικών Κοινοτήτων των Δήμων των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων.

Επομένως, συνιστάται στους παραγωγούς, που έχουν ελαιοκτήματα σε θέσεις και τόπους ευνοϊκούς για την ανάπτυξη του δάκου, όπως ενδεικτικά πλησίον δεξαμενών νερού, δικτύου άρδευσης, σταβλικών εγκαταστάσεων, ελαιοτριβείων, συλλογής λημμάτων, ρεμάτων, δασικών εκτάσεων, οπωρώνων, λαχανόκηπων, να παρακολουθούν τακτικότατα την κατάσταση του ελαιοκάρπου και, αναλόγως των διαπιστώσεών τους, εφόσον κρίνουν απαραίτητο για την πληρέστερη προστασία της ελαιοπαραγωγής τους, να προβαίνουν οι ίδιοι με δικά τους μέσα στην πρόσθετη καταπολέμηση του δάκου.
Επίσης, υπενθυμίζεται στους παραγωγούς ότι η διασφάλιση καλού αερισμού και φωτισμού της κόμης των δένδρων, που επιτυγχάνεται με το ενδεικνυόμενο κλάδεμα, καθώς και η συνεχής φροντίδα αντιμετώπισης της αυτοφυούς βλάστησης αποτελού σημαντικούς παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση της αποτελεσματικότητας της δακοκτονίας, αλλά και την αντιμετώπιση και άλλων εχθρών ή ασθενειών της ελιάς (κυκλοκόνιο, λεκάνιο, πυρηνοτρίτης, γλοιοσπόριο κ.α.).

Τέλος, είναι αναγκαίο για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο της εφαρμογής των ψεκασμών όλοι οι ενδιαφερόμενοι ελαιοπαραγωγοί να παρίστανται κατά την ημέρα εφαρμογής του δολωματικού ψεκασμού στα ελαιοκτήματά τους, προκειμένου να διαπιστώνουν την επιμελή και ανά τρία δένδρα τουλάχιστον εφαρμογή του δολωματικού ψεκασμού σε συνεργασία με τα εργολαβικά συνεργεία ψεκασμού.