Επαγγελματικό Αλιευτικό Σκάφος (EUROKINISSI)

Η Διεύθυνση  Αγροτικής  Οικονομίας Π.Ε Μαγνησίας και Σποράδων  ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους στους πλοιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών ότι δημοσιεύτηκε η υπ.αριθ.145/296596 Απόφαση (4680 ΦΕΚ Β’/22-10-2020) με την οποία θεσπίζεται το καθεστώς  χορήγησης κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στους πλοιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών που φέρουν το αλιευτικό εργαλείο «γρίπος, που σύρεται από το σκάφος ή βιντζότρατα (SB) σύμφωνα με τον κανονισμό  (ΕΕ 717/2014),με σκοπό την κατάργηση του εν λόγω αλιευτικού εργαλείου.

Δικαιούχοι κρατικών ενισχύσεων ήσσονος  σημασίας  στο πλαίσιο της  παρούσας  απόφασης είναι  οι πλοιοκτήτες σκαφών που φέρουν το ανωτέρω αλιευτικό εργαλείο και εφ΄ όσον τα σκάφη  τους διαθέτουν αλιευτική άδεια σε ισχύ κατά το έτος 2020 και δραστηριοποιούνται στην αλιεία με το αλιευτικό εργαλείο γρίπος που σύρεται από το σκάφος ή βιντζότρατα (SB) και έχουν προβεί στην οριστική κατάργηση  του αλιευτικού εργαλείου  με διαγραφή του από την αλιευτική άδεια  του σκάφους, η οποία έχει  καταχωρηθεί στο Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο η διαγραφή του εργαλείου αυτού.

Το ύψος του κατ’ αποκοπή ποσού ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) ορίζεται σε 25.000 ευρώ .

Οι όροι και η διαδικασία εφαρμογής της ανωτέρω απόφασης θα περιγραφούν αναλυτικά σε σχετική πρόσκληση που πρόκειται να δημοσιευτεί.