Ο Δήμος Σκιάθου ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα καθαριότητας του Δήμου Σκιάθου.

Πρόκειται για ένα άτομο ειδικότητας Δ.Ε. Οδηγών Απορριμματοφόρων και τέσσερα άτομα ειδικότητας Υ.Ε. Εργατών Καθαριότητας, που θα απασχοληθούν στον Δήμο για διάστημα οκτώ μηνών.
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών και οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση: Δήμος Σκιάθου, Νικοτσάρα 12, Τ.Κ. 37002 Σκιάθος ,απευθύνοντάς την στο γραφείο προσωπικού, υπόψιν κας Μπαλαλά Σοφίας (τηλ. επικοινωνίας: 2427 3 50137 ) εντός προθεσμίας 10 ημερών και συγκεκριμένα από 17/10/2019 και λήγει στις 29/10/2019.