Τοποθετήθηκαν από σήμερα οι 7 εργαζόμενοι στο Δήμο Σκιάθου μέσω ΕΣΠΑ 2014-2020. Ένα πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης ανέργων μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 274 Δήμους της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων, με συγχρηματοδότηση από πόρους του ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Η δράση έχει οκτάμηνη διάρκεια και αποσκοπεί:

  1. στην επανασύνδεση των μακροχρονίως ανέργων και ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας,
  2. στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των ανέργων
  3. στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών και
  4. στη σύζευξη των παραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας

Η δράση έχει ως στόχο την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της μακράς ύφεσης που υφίσταται η ελληνική οικονομία, βάσει των στοιχείων της εγγεγραμμένης ανεργίας του ΟΑΕΔ.

Αποβλέπει στην ενίσχυση της απασχόλησης των ανέργων, στην ένταξη/επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και ταυτόχρονα στην αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
Αντικείμενο της δράσης είναι η δημιουργία απασχόλησης μέσω της τοποθέτησης προσωπικού για συνολικό χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών σε Δήμους, Περιφέρειες και άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Η δράση επίσης περιλαμβάνει την παράλληλη κατάρτιση, συμβουλευτική και πιστοποίηση των ωφελούμενων μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων, με στόχο τη διευκόλυνση της επανένταξής τους στην αγορά εργασίας στο πλαίσιο της Προώθησης της Απασχόλησης.