Την Παρασκευή 14 Ιουνίου τελικά ολοκληρώθηκε ο Ανοιχτός Ηλεκτρονικό Διαγωνισμός του Δήμου Σκιάθου για την Ναυαγοσωστική Κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών για το έτος 2019

Νωρίτερα στις 11 Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη συνεδρίασε η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 325/2018 (ΑΔΑ ΨΣΛ8Ω13-Τ2Υ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλε ο προσωρινός μειοδότης στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019»

Τελικά η Οικονομική Επιτροπή Αποφάσισε ομόφωνα μόλις πριν 4 ημέρες να κατακυρώσει τον διαγωνισμό ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Σκιάθου για το έτος 2019 στην εταιρεία «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», επειδή η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης, τις τεχνικές προδιαγραφές και η προσφέρουσα τιμή κρίνεται συμφέρουσα για τον Δήμο μας.