Η Οικονομική Επιτροπή με τη 99/2020 απόφασή της έκανε δεκτά τα αιτήματα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο “Κτήμα Κουκουναριών” σύμφωνα με τις αριθμ πρωτ 4064/15-04-2020 και 4928/27-04-2020 αιτήματά  τους.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας  με την αριθμ πρωτ 703/54249/25-05-2020 απόφασή της ακύρωσε εν μέρει την υπ΄αριθμ 99/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου, κατά το μέρος που αφορά την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής μισθώματος για το έτος 2020 λόγω μη ύπαρξης σχετικής διάταξης.

Κατόπιν εκδόθηκε η  αριθ. 47458ΕΞ2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1864/15-5-2020 τεύχος Β’) όπως τροποποιήθηκε με την  Αριθμ. 56468 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ Β 2198/05.06.2020) με την οποία σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 17: Κατ΄ εξαίρεση για το έτος 2020, το ύψος του καταβαλλόμενου ανταλλάγματος καθορίζεται σε ποσοστό 40% του υπολογισθέντος ανταλλάγματος.

Ο τομέας του τουρισμoύ αποτελεί βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας και ο σημαντικότερος τομέας της τοπικής οικονομίας, αφού το νησί μας στηρίζεται αποκλειστικά στον τουρισμό. Κατά το απόγειο της τουριστικής περιόδου καταγράφηκε  ποσοστό της τάξεως του 25% των αφίξεων σε σχέση με το 2019, ενώ σε αντίστοιχα ποσοστά βρέθηκε και η πληρότητα στα καταλύματα και γενικά η επισκεψιμότητα. Η ραγδαία εξάπλωση του ιού σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, την Γερμανία, την Ιταλία και άλλες, οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί, κλείσιμο συνόρων και αεροδρομίων έχουν ως αποτέλεσμα την συρρίκνωση του τζίρου των επιχειρήσεων ή και ακόμα στο κλείσιμο αυτών. Πολλές  επιχειρήσεις  δε λειτούργησαν τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο  μετά την άρση των τιθέμενων περιορισμών λόγω COVID-19, λόγω περιορισμένης ζήτησης και δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα επιβίωσή τους. Επιπλέον όσο πλησιάζουμε στο τέλος της τουριστικής περιόδου παρατηρείται ακόμα μεγαλύτερη μείωση στην επισκεψιμότητα  και στον τζίρο των επιχειρήσεων.

Επομένως όπως όλες οι επιχειρήσεις ίδιας δραστηριότητας και αντικειμένου έτυχαν των ευεργετικών διατάξεων της αριθ. 47458ΕΞ2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1864/15-5-2020 τεύχος Β’) όπως τροποποιήθηκε με την  Αριθμ. 56468 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ Β 2198/05.06.2020), πρέπει και για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Κτήμα Κουκουναριών να υπάρξουν τα ανάλογα μέτρα στήριξης, μέτρα για την τόνωση της ρευστότητας που θα ανταποκρίνονται άμεσα και στοχευμένα στην κατάσταση που παρουσιάζεται φέτος στο νησί μας εξαιτίας της πανδημίας. Για αυτούς τους λόγους ο Δήμος σκοπεύει να κάνει χρήση των ευεργετικών διατάξεων της αριθ. 47458ΕΞ2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1864/15-5-2020 τεύχος Β’) όπως τροποποιήθηκε με την  Αριθμ. 56468 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ Β 2198/05.06.2020), μειώνοντας τα μισθώματα κατά 60% και να εισπραχθεί το 40% από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Κτήμα Κουκουναριών και να αποδοθεί στην ΕΤΑΔ το 20% επί του μειωμένου εισπραχθέντος ανταλλάγματος. Μετά τον έλεγχο της ΕΤΑΔ, εφόσον προκύψει τυχόν υπολειπόμενο οφειλής, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Κτήμα Κουκουναριών αναλαμβάνουν την υποχρέωση να το καταβάλουν στο Δήμο Σκιάθου για να αποδοθεί στην ΕΤΑΔ Α.Ε.

Η οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

  1. Τα αριθμ πρωτ 4064/15-04-2020 και 4928/27-04-2020 έγγραφα των επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στο “Κτήμα Κουκουναριών Δήμου Σκιάθου”.
  2. Την 99/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
  3. Το αριθμ πρωτ 703/54249/25-05-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας .
  4. Την αριθ. 47458ΕΞ2020 ΚΥΑ  (ΦΕΚ 1864/15-5-2020 τεύχος Β’) όπως τροποποιήθηκε με την  Αριθμ. 56468 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ Β 2198/05.06.2020)
  5. Το αριθμ 8527/12-08-2020 έγγραφο της ΕΤΑΔ Α.Ε.

 Καλείται να: 

  1. Καθορίσει για τους Καλαμποκά Κωνσταντίνο του Θεμιστοκλή, Βοτάνου Στέλλα του Βασιλείου, Σανιδά Λάμπρο του Δημητρίου, Πασχάλη Σοφία του Δημητρίου, Κάντογλου Περσεφόνη του Ηλία, Αργυρόπουλο Αθανάσιο του Ευσταθίου, Βογιατζή Δημήτριο του Γεωργίου, Διολέττα Παναγιώτη του Ιωάννη, Μυγδαλάκη Παναγιώτη του Κωνσταντίνου, Διολέττα Δημήτριο του Ιωάννη, Maritimo Μονοπρόσωπη ΙΚΕ που δραστηριοποιούνται στο “Κτήμα Κουκουναριών”, το ύψος του καταβαλλόμενου ανταλλάγματος σε ποσοστό 40% του συμφωνηθέντος ανταλλάγματος, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ