Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Μαγνησίας & Σποράδων ενημερώνει τους ενταγμένους αγρότες στο Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 ότι σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. Δ της αριθ. 2848/145689/28-12-2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄4310) και την με αριθ. 1766/71435/03-07-2017 Εγκύκλιο σχετικά με τον «Σύμβουλο», για τα εξής:

α) Οι ενταγμένοι αγρότες οφείλουν να προβούν σε σύναψη νόμιμης σύμβασης με Σύμβουλο, ο οποίος υπάγεται στους κλάδους ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας.

β) Η δέσμευση αυτή δεν ισχύει, όταν ο δικαιούχος υπάγεται ο ίδιος στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας.

γ) Η σύμβαση θα πρέπει να συναφθεί και να κατατεθεί στις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ  μέσω του Πληροφοριακού  Συστήματος  (ΠΣ) εντός δύο (2) μηνών  από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης Πράξεων, δηλαδή έως και την 31/07/2017.  

 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης                                                                                                                          

 

                                                                                                  Δρ Νικόλαος Λιάνος

                                                                                                         Γεωπόνος