ÌÝôñá áóöáëåßáò óôá äéêáóôÞñéá ôçò ïäïý Åõåëðßäùí áðü ôçí ÅëëçíéêÞ Áóôõíïìßá ôçí ÊõñéáêÞ 29 Ïêôùâñßïõ 2017. Ï 29÷ñïíïò ðïõ öÝñåôáé íá ó÷åôßæåôáé ìå ôçí áðïóôïëÞ öáêÝëùí ìå åêñçêôéêïýò ìç÷áíéóìïýò óôïí ðñþçí ðñùèõðïõñãü ËïõêÜ ÐáðáäÞìï áëëÜ êáé óå áîéùìáôïý÷ïõò ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò, ïäçãÞèçêå óôá äéêáóôÞñéá ôçò Åõåëðßäùí ãéá óõìðëçñùìáôéêÞ äßùîç, áíáöïñéêÜ ìå ôá åõñÞìáôá ðïõ åíôïðßóôçêáí óôï óðßôé ôïõ óôçí ðëáôåßá ÁôôéêÞò êáé áöïý ðáñïõóéÜóôçêå óôï Åöåôåßï åíþðéïí ôïõ åéäéêïý åöÝôç áíáêñéôÞ ãéá íá åêôåëåóôåß ôï Ýíôáëìá óýëëçøçò. ¼ðùò Ýãéíå ãíùóôü, êáôÜ ôç óýëëçøÞ ôïõ åîåñ÷üìåíïò áðü ðïëõêáôïéêßá, üðïõ åß÷å íïéêéÜóåé äéáìÝñéóìá ìå ôç ÷ñÞóç ðëáóôþí óôïé÷åßùí ôáõôüôçôáò, Ýöåñå 3 ôáîéäéùôéêïýò óÜêïõò, ôóáíôÜêé ìÝóçò êáé óáêïýëá óêïõðéäéþí, ðïõ ìåôáîý Üëëùí ðåñéåß÷áí 8 ðëáóôÝò ôáõôüôçôåò, üðëá, åêñçêôéêÞ ýëç. ê.á. (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Σε εξέλιξη βρίσκεται ευρεία αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης ασφάλειας Δ. Αττικής σε καταυλισμούς Ρομά στην περιοχή Αγία Σωτήρα και Αυλίζα Αχαρνών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, έχουν συλληφθεί έως αυτή την ώρα 21 άτομα, ενώ έχουν κατασχεθεί μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, όπλων και χρημάτων.

Αναμένεται αναλυτική ενημέρωση από την αστυνομία.