Φωτογραφία Αρχείου (Παλιό Λιμάνι Σκιάθου)

Την δυνατότητα επιχορήγησης σε φορείς και σωματεία, που εδρεύουν στον δήμο και αναπτύσσουν δράσεις τουριστικής ανάπτυξης και προβολής, υπό την προϋπόθεση ότι μετέχει σε αυτά o οικείος ΟΤΑ. με ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%), μόνο για το 2020, παρέχει τροπολογία του υπουργείου Τουρισμού που κατατέθηκε στο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους», ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ.

Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης στους ανωτέρω φορείς και σωματεία, δεν μπορεί να υπερβαίνει σε ποσοστό ‘το δύο και μισό τοις εκατό (2,5%) των τακτικών εσόδων του δήμου.

Το υπουργείο, θα αναπτύξει, εξάλλου, πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» για την περίοδο 2020 – 2021 που χρηματοδοτείται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού.

Οι λεπτομέρειες του προγράμματος, όπως είναι oι προϋποθέσεις, η διαδικασία, ο ειδικότερος χρόνος υλοποίησης του προγράμματος, οι όροι και τα όργανα θα οριστούν σε μεταγενέστερο στάδιο, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Τουρισμού.

Το πρόγραμμα ανέρχεται σε 30 εκατ. ευρώ.