Απόφαση για απευθείας ανάθεση στην Εταιρία Τ.Ο.Β.Ε.Α. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 7.192,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% σύμφωνα με την 7209/10-07-2020 Τεχνική Έκθεση που αφορά την δαπάνη επισκευής και τοποθέτηση διαδρόμου
ΑΜΕΑ στην παραλία Κουκουναριές

Το ποσό θα δοθεί για την επισκευή και τοποθέτηση διαδρόμου ΑΜΕΑ σε παραλία αφού ανάλογο διαθέτει ο Δήμος Σκιάθου από το 2014. Παρέχει την δυνατότητα αυτόνομης πρόσβασης ατόμων με κινητικά προβλήματα στη θάλασσα (SEATRACTM)

Ν.Τ