Τη δυνατότητα να εκσυγχρονιστούν έχουν οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα «Επανεπενδύω στη Θεσσαλία» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020.
Ο εκσυγχρονισμός αφορά στην αναβάθμιση της επιχείρησης με αξιοποίηση υποστηρικτικών τεχνολογιών ή και καινοτομίας, για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ποιότητας.
Οι επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 80.000 έως 400.000 ευρώ ενώ η έναρξη επιλεξιμότητας των δαπανών έγινε στις 13 Ιουλίου.
Το νέο πρόγραμμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας για υφιστάμενες επιχειρήσεις (με τρεις διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον) αφορά: Καταλύματα, εστίαση, σκάφη αναψυχής, μεταποίηση, ορυχεία-λατομεία, παροχή υπηρεσιών, χονδρικό εμπόριο, εκπαίδευση, ενημέρωση – επικοινωνία, επαγγελματικές επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, επεξεργασία αποβλήτων, παροχή νερού – ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, υπηρεσίες ανθρώπινης υγείας και κοινωνικής μέριμνας, τέχνες διασκέδασης και ψυχαγωγίας, οδικές μεταφορές.

Η ενίσχυση των επενδυτικών προτάσεων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης είναι 50%, Σε περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον μία επιπλέον ΕΜΕ (ετήσιες μονάδες εργασίας) η ενίσχυση δύναται να ανέλθει σε 60%. Η ιδιωτική συμμετοχή της επιχείρησης δεν πρέπει να υπερβαίνει ανά έτος το 50% του μέσου όρου των κύκλων εργασιών της για τα τρία τελευταία έτη.
Το ανώτατο ποσοστό δαπάνης για τις επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις ανέρχεται σε ποσοστό 40%, ενώ 100% είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για μηχανήματα και εξοπλισμό και τεχνολογική αναβάθμιση μέσω αύξησης της χρήσης ΤΠΕ (τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας), 20% για τη συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, 40% για δαπάνες για υπηρεσίες καινοτομίας και διπλώματα ευρεσιτεχνίας, 50% και μέχρι 50.000 ευρώ για άυλα στοιχεία ενεργητικού, 20% για δαπάνες προσωπικού, 5% και μέχρι 15.000 ευρώ για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ.

Οι κτιριακές επενδύσεις περιλαμβάνουν ενδεικτικά: Ηλεκτρολογικές εργασίες, εγκατάσταση δικτύων και ειδικές εγκαταστάσεις στους χώρους παραγωγής, αποθήκευσης, εργαστηριακούς χώρους, χώρους παροχής υπηρεσιών και διοίκησης της επιχείρησης. Επίσης, εργασίες βελτίωσης και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, προμήθειας συστημάτων αυτοματοποίησης και ποιοτικού ελέγχου που συνδέονται με τις κτιριακές υποδομές με μόνιμο τρόπο, καθώς και επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις των κτιριακών εγκαταστάσεων.
Οι δαπάνες για μηχανολογικό εξοπλισμό περιλαμβάνουν: Προμήθεια και χρηματοδοτική μίσθωση μηχανολογικού ή εργαστηριακού εξοπλισμού, προμήθεια συστημάτων αυτοματοποίησης και ποιοτικού ελέγχου παραγωγικής διαδικασίας, προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για την ανάπτυξη υπηρεσιών και μίσθωση συστημάτων πληροφορικής ή δικτυώσεων. Η αγορά οχημάτων επαγγελματικής χρήσης είναι επιλέξιμη δαπάνη υπό την προϋπόθεση ότι οι επιχειρήσεις θα χρησιμοποιούν τα οχήματα για ίδιες ανάγκες στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου.
Οι επενδυτικές δαπάνες άυλων στοιχείων ενεργητικού περιλαμβάνουν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας, την πιστοποίηση και συσκευασία προϊόντων, τη διαπίστευση για την είσοδο των προϊόντων σε νέες αγορές, την απόκτηση δικαιωμάτων τεχνογνωσίας και τη δημιουργία εμπορικού σήματος.

Στις δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες περιλαμβάνεται η υποστήριξη της επιχείρησης για τη συμμετοχή της σε διαγωνισμούς, οι δαπάνες για τη σύναψη συμβάσεων συνεργασίας, η εκπόνηση μελετών όπως marketing plan, risk analysis, έρευνες αγοράς, αμοιβή ορκωτού λογιστή καθώς και υπηρεσίες διαχείρισης του επενδυτικού σχεδίου.
Σε περίπτωση συμμετοχής της επιχείρησης σε επαγγελματικές εκθέσεις στην Ελλάδα το επιλέξιμο κόστος δεν θα υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ και για τις εκθέσεις στο εξωτερικό τις 20.000 ευρώ.

Προκειμένου να είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για διπλώματα ευρεσιτεχνίας, θα πρέπει να αγοράστηκαν ή να ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές. Επίσης επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν στο πλήρες μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού από 1 Ιανουαρίου 2019 ή μετέπειτα. Σημειώνεται ότι δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α’ και β’ βαθμού μετόχων ή και εταίρων της επιχείρησης. Ειδικότερα, το επιλέξιμο κόστος είναι 15.000 ευρώ νεοπροσλαμβανόμενο άτομο και έως 30.000 ευρώ συνολικά.
Η υποβολή των προτάσεων γίνεται έως 30 Αυγούστου 2019 (στις 3 το μεσημέρι).