Η Σκόπελος κατά την αναχώρηση με το πλοίο της γραμμής [ φωτογραφία Skiathoslfie.gr ]

Η μελέτη του Γ.Π.Σ. του Δήμου Σκοπέλου έχει ως σκοπό να καθορίσει και να προτείνει ένα χωροταξικό σχέδιο τοπικής σημασίας στα διοικητικά όρια του Δήμου.

Το Γ.Π.Σ. εκπονείται με βάση τις προβλέψεις της πληθυσμιακής και οικονομικής εξέλιξης της περιοχής .

Το Γ.Π.Σ. δεν ρυθμίζει θέματα πολεοδομικής φύσεως αλλά καθορίζει τους γενικούς όρους, τα μεγέθη και τις θέσεις που θα γίνουν οι ρυθμίσεις αυτές.

Η μελέτη του Γ.Π.Σ. της Σκοπέλου εκπονήθηκε με βάση τη σύμβαση με αριθ. 7649/11.09.2007.

Στις 20/03/2008 υποβλήθηκε το Α Στάδιο μελέτης και έγιναν δυο παρουσιάσεις:
η πρώτη στην ΤΥΔΚ Μαγνησίας και η δεύτερη στις 21/03/2008 στο Δημαρχείο (Παρουσία
Δημάρχου, Δημοτικού Συμβουλίου και φορέων).

Στις 28/03/2008 η μελέτη συμπληρώθηκε και διορθώθηκε μετά από παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν στις δυο παρουσιάσεις.

Στις  27/06/2008 δόθηκε εντολή για έναρξη του Β1 Σταδίου, το οποίο παρουσιάστηκε στο Δημαρχείο στις 10/07/2008. Ακολούθησαν παρατηρήσεις από το Δήμο ως προς τα όρια των επεκτάσεων, την αρτιότητα και τους όρους δόμησης των οικισμών και του εκτός σχεδίου δόμησης.

Το Δ.Σ. Σκοπέλου με την 28/2011 απόφαση παρέλαβε το Β1 Στάδιο.

Με την 1468/30.05.2011 απόφαση η ΤΥΔΚ έδωσε εντολή εκπόνησης του Β2 Σταδίου και με την 128/2012  απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε η παραλαβή του Β2 Σταδίου του Γ.Π.Σ. υπό όρους.

Με το υπ’ αριθμ. 535/31360/25.09.2014 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΣΧ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας τέθηκαν οι παρατηρήσεις επί του Β2 Σταδίου.

Μετά το παραπάνω έγγραφο υποβλήθηκε το Β2 Στάδιο της μελέτης του Γ.Π.Σ. του Δήμου Σκοπέλου με ενσωματωμένες τις παραπάνω παρατηρήσεις της ΔΙΠΕΧΩΣΧ Θεσσαλίας.

Οι διορθώσεις της μελέτης αφορούν:

Α. Διορθώθηκε η πληθυσμιακή εξέλιξη του παραθεριστικού – εποχικού πληθυσμού όλων των οικισμών. Ειδικότερα ο δείκτης β του Κλήματος από 13,32 διορθώθηκε σε 7,44 και του Αγνώντα από 16,25 σε 5,11 και ο παραθεριστικός πληθυσμός του Κλήματος από 912 σε 320 άτομα για το έτος 2031.

Β. Διορθώθηκαν οι όροι δόμησης των οριοθετημένων οικισμών της Σκοπέλου, με βάση την τροποποίηση του από 04.11.2011 Π.Δ/τος (ΦΕΚ 289 Α.Α.Π.Θ.)

Όσον αφορά το ρυμοτομικό σχέδιο τμήματος του οικισμού του Νέου Κλήματος, αυτό έχει εγκριθεί με το από 09.11.1982 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ 63Δ’/1983), όπως αναφέρεται στις σελίδες 14 και 27 της μελέτης.

Γ. Για όλους τους οικισμούς ο μέσος συντελεστής δόμησης αναφέρεται στο σύνολο της πολεοδομικής ενότητας, Ειδικότερα για τη Σκόπελο, επιλέγεται ο καθορισμός μέσου συντελεστή δόμησης σε τμήμα πολεοδομικής ενότητας που συμπίπτει με το όριο του τομέα όρων δόμησης (τελευταίο εδάφιο της παρ.5 του άρθρου 4 του Ν.2508/97) για να αποφεύγεται η εμπλοκή με την έκδοση των οικοδομικών αδειών μέχρι την εκπόνηση πολεοδομικής μελέτης στο σύνολο του οικισμού Σκοπέλου.

Δ.1 Όσον αφορά την επέκταση του οικισμού της Σκοπέλου, αυτή, από 1.747,94 στρέμματα, περιορίσθηκε σε 411,70 στρέμματα, εκ των οποίων 301,74 στρέμματα αφορούν την προταθείσα επέκταση από το ισχύον ΓΠΣ, μετά την αφαίρεση της έκτασης 250μ. γύρω από το Κοιμητήριο, τα δε υπόλοιπα 110 στρέμματα αποτελούν επέκταση της παρούσας μελέτης.

Μετά την προτεινόμενη επέκταση, η χωρητικότητα διαμορφώνεται σε 4.824 κατοίκους, ενώ ο αναμενόμενος πληθυσμός για το έτος 2031 είναι 4.800 κάτοικοι. Στο σημείο αυτό υπενθυμίζουμε ότι, τόσο το προταθέν όριο επέκτασης του ισχύοντος ΓΠΣ, όσο και το όριο που προτείνεται από την παρούσα μελέτη, δεν αποτελούν νέο όριο οικισμού για την έκδοση οικοδομικών αδειών, αλλά αποτελούν κατεύθυνση για πολεοδόμηση. Μέχρι την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης οι περιοχές αυτές παραμένουν εκτός σχεδίου, ενώ, μετά την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης και τότε μόνο, θα είναι δυνατή η έκδοση οικοδομικών αδειών στις περιοχές αυτές, σαν εντός σχεδίου.

Δ.2 Στο Παλαιό Κλήμα, λόγω εδαφικής ακαταλληλότητας δεν προτάθηκε επέκταση των ορίων. Ο οικισμός προτείνεται σαν διατηρητέος και ο τυχόν επιπλέον πληθυσμός θα διοχετευθεί στο Νέο Κλήμα.

Δ.3 Στο Νέο Κλήμα δεν προτείνεται επέκταση γιατί η χωρητικότητα είναι 2.298 κάτοικοι, ενώ ο αναμενόμενος πληθυσμός το έτος 2031 είναι 823 κάτοικοι.

Δ.4  Στη Γλώσσα δεν προτείνεται επέκταση, δεδομένου ότι η χωρητικότητα είναι 2.095 κάτοικοι, ενώ ο αναμενόμενος πληθυσμός για το έτος 2031 είναι 1.747 κάτοικοι.

Ε. Η παρούσα μελέτη θα κοινοποιηθεί στο Τμήμα Παραδοσιακών οικισμών του Υ.Π.ΕΝ. και στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, επειδή η Σκόπελος είναι παραδοσιακός οικισμός και Τόπος Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους.

Ζ.1 Όσον αφορά τα Κοιμητήρια ελέγχθηκε η χωρητικότητά τους με το μόνιμο πληθυσμό και επαρκούν (βλ. σελ.88 του κειμένου της μελέτης). Ο σχετικός Πίνακας ακολουθεί:

Ζ.2 Επίσης, έγινε διόρθωση της προτεινόμενης επέκτασης της Σκοπέλου, ώστε τα όρια της επέκτασης να απέχουν 250 μ. από το όριο του Κοιμητηρίου.

Η. Η μελέτη ΣΜΠΕ που διαβίβασε η ΔΙΠΕΧΩ Θεσσαλίας στη ΔΙ.Π.Α. του Υ.Π.ΕΝ. δεν έχει εγκριθεί. Απαιτείται άμεση επικαιροποίησή της, με βάση το παρόν διορθωμένο και επικαιροποιημένο Β2 Στάδιο του ΓΠΣ Σκοπέλου, ώστε να καταστεί δυνατή η έγκριση του ΓΠΣ εντός της προθεσμίας της παρ.5α του Άρθρου 5 του υπ. αριθμ. 90/2018(ΦΕΚ162Α’) Π.Δ/τος.

Θ. Αν και υποβλήθηκε πρόσφατο ερώτημα από το Δήμο στην ΠΕΧΩΠ (αρ. πρωτ.3085/21.05.2020) σε συνέχεια παλαιοτέρου, σχετικά με τη Γη Υψηλής Παραγωγικότητας, εν τούτοις δεν απαντήθηκε. Γι αυτό το λόγο χρησιμοποιήθηκε στη μελέτη το όριο προστασίας της Γης Υψηλής Παραγωγικότητας, που περιλαμβάνεται στο ισχύον ΓΠΣ, όπως επικαιροποιήθηκε με βάση τους κυρωμένους δασικούς χάρτες(βλ. σελ. 41-43 του κειμένου της μελέτης).

Ι. Η πρόταση της ΔΙΠΕΧΩ και του ΤΕΕ, προκειμένου το εύρος της ζώνης προστασίας στο Επιχειρηματικό Πάρκο Σκοπέλου από 10 μ. να αυξηθεί σε 100 μ. δεν είναι εφαρμόσιμη, γιατί το μέγιστο πλάτος του Επιχειρηματικού Πάρκου είναι 360μ. Εξάλλου η Πολεοδομική Μελέτη του Επιχειρηματικού Πάρκου θα έχει τη δυνατότητα να ορίσει Ζώνες Προστασίας μεγαλύτερες των 10μ., ανάλογα με το διατιθέμενο ισοζύγιο γης.

Κ. Έγινε η αντικατάσταση της Ε.Π.Α.Ε. σε Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής.

Λ. Μετά την κατάργηση του Ν.4269/14 οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης ακολουθούν το Π.Δ.59/18(ΦΕΚ114Α’) και το Άρθρο 44 του Ν.4685/20 (ΦΕΚ92Α’).

Μ. Το κείμενο του Κεφαλαίου Π.2.2 «Περιοχές οικιστικής ανάπτυξης», όσον αφορά τις χρήσεις και τους όρους δόμησης των οικισμών μέχρι την πολεοδόμησή τους, μεταφέρθηκε στο Κεφάλαιο Π.2.7.2, με τίτλο «Μεταβατικές Διατάξεις».

Ν. Τα λάθη στο κείμενο και στους Πίνακες, που επισημάνθηκαν από τη ΔΙΠΕΧΩ, διορθώθηκαν.

Ξ. Οι θέσεις των οικισμών Αθέατο, Καλόγηρος και Μύλοι απεικονίστηκαν στους Χάρτες.

Επιπροσθέτως έχουν συμπεριληφθεί:

Α) Κυρωμένοι Δασικοί Χάρτες.

Β) Κατευθύνσεις της αναθεώρησης του Περιφερειακού πλαισίου Θεσσαλίας.

Γ) Οι νέες χρήσεις γης.

Επί των ανωτέρων παρατηρήσεων το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία ψήφισε υπέρ της έγκρισης ενσωμάτωσης των παρατηρήσεων.

Η ενημέρωση πιστεύουμε ότι είναι σημαντική για την αποφυγή σύγχυσης και παρερμηνειών επί του θέματος που αφορά το Δήμο Σκοπέλου μέχρι το 2031.

Ενημέρωση σχετικά με τη μελέτη Γ.Π.Σ. μπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σκοπέλου

Άγγελος Ξηντάρης