Η Σκόπελος κατά την αναχώρηση με το πλοίο της γραμμής [ φωτογραφία Skiathoslfie.gr ]

 «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ» ποσού 731.000,00 €

Σας γνωρίζουμε ότι μετά το πέρας των εργασιών πρόκειται να εκδοθεί βεβαίωση στατικής επάρκειας του κτιρίου, το οποίο αποτελούσε πάγιο αίτημα του Δήμου μας και βεβαίωση χρήση αθλητικής εγκατάστασης, που δεν υπάρχει σήμερα.

Περιληπτικά οι απαιτούμενες εργασίες για την αποκατάσταση των ζημιών είναι:

Αποξήλωση και επανακατασκευή όλων των υγρομονώσεων δωμάτων

Η επανακατασκευή στα φθαρμένα τμήματα των υδρορροών

Οι αποκαταστάσεις οξειδώσεων , απολεπίσεων και αποφλοιώσεων στα υποστυλώματα

Η αντικατάσταση όλων των εξωτερικών κουφωμάτων και υαλοπετασμάτων με σύγχρονα αλουμινίου με διπλούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες.

Μερική αντικατάσταση φθαρμένων εσωτερικών κουφωμάτων και τοπικές επισκευές

Νέοι χρωματισμοί των εξωτερικών και εσωτερικών τοίχων, κουφωμάτων, οροφών κ.λ.π.

Συμπληρωματικοί εξοπλισμοί

Μέτρα προστασίας για τα εξωτερικά κουφώματα και υδρορροών ώστε να μην υπάρχουν στο μέλλον πάλι καταστροφές

Εργασίες συντήρησης σε W.C., μπάνια, γραφείο, διαδρόμους, είσοδο και ειδών υγιεινής.

Ακολουθεί αναλυτικότερη περιγραφή των προτεινόμενων εργασιών.

Α) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΗ ΚΑΙ ΔΩΜΑ

Α.1 Αποξήλωση υφιστάμενης παλιάς μεμβράνης και  γεωϋφάσματος  μέχρι πλήρους αφαίρεσης των σαθρών υπολειμμάτων και υλικών. Αποξήλωση αγκυρώσεων μεμβράνης από τα στηθαία, καθαρισμός επιφανειών με τρίψιμο με μηχανικά μέσα, προς διευθέτηση των εξάρσεων και σχηματισμό επιφάνειας λείας και ομαλής στα στηθαία.

Α.2 Αποκατάσταση πιθανών φθαρμένων τμημάτων θερμομόνωσης με διογκωμένη πολυστερίνη και σφηνώματα με αφρό διογκωμένης πολυουρεθάνης. Κατά τις αποκαταστάσεις θα πρέπει να τηρηθούν οι υπάρχουσες κλίσεις ρήσεων κατά 1,5% κατ’ ελάχιστον.

Α.3 Κατασκευή περιμετρικού περιθωρίου λούκι διαστάσεων 5,0*5,0cm περίπου και γωνίας 135ο από τσιμεντοκονίαμα σε δύο στρώσεις στα στηθαία και στους κατακόρυφους τοίχους του  βοηθητικού  κτίσματος για την επίτευξη ήπιας κλίσης και το γύρισμα των στεγανωτικών μεμβρανών. Οι εργασίες αφορούν διάστρωση γεωϋφάσματος 150kgr/m2 και επικόλλησή του με κόλλα πλακιδίων επί της θερμομονωτικής στρώσης, στην συνέχεια πρώτη στρώση κονιάματος με άμμο λατομείου και δεύτερη στρώση με άμμο θαλάσσης. Στο τσιμεντοκονίαμα προστίθεται ειδική συγκολλητική, αντιρηγματώδης ρητίνη σε αναλογία 20% επί του βάρους του τσιμέντου όπως επίσης και ίνες πολυπροπυλενίου.

Α.4 Αποκατάσταση όλων των αρμών με πολυουρεθανικό υλικό σφραγίσεων αρμών ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-05. Για αρμούς με πλάτος <2cm συνίσταται ελαστομερής πολυουρεθανική μαστίχα ενός συστατικού, με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

Σκληρότητα SHORE A: 30±3

Ικανότητα επαναφοράς (100% έκταση για 24h)>90%

Σχετική παραμορφωσιμότητα : 25%

Τάση στο όριο θραύσης (ISO 8339) : 0,84N/mm2

Τάση σε 100% επιμήκυνση (ISO 8339) : 0,35N/mm2

Για αρμούς με πλάτος >2cm συνίσταται πολυουρεθανικό υλικό σφραγίσεως αρμών δύο συστατικών. Για το ανωτέρω υλικό θα πρέπει να πληρούται η προδιαγραφή  FEDERAL  SPECIFICATION  SS-S-200D όσο αφορά την αυτοεπιπέδωση, μεταβολή βάρους, μεταβολή υλικών κ.λ.π.

Προ της εφαρμογής των μαστίχων ασταρώνονται οι παρειές του αρμού με primer πολυουρεθανικής βάσης και τοποθέτηση κορδόνι πληρώσεων αρμών από αφρώδες υλικό κλειστών κυψελών από πολυαιθυλένιο ή πολυουρεθάνη.

Α.5 Διάστρωση σ΄ όλη την επιφάνεια γεωϋφάσματος με αλληλοεπικάλυψη στα σημεία ματίσματος και προσωρινή αγκύρωση στα στηθαία με ακρυλική μαστίχα (γεωϋφασμα μη υφαντό 205gr/m2)

Τοποθέτηση της μεμβράνης με βάση την ΕΤΕΠ 03-06-01-02

«Στεγάνωση δωμάτων – στεγών με μεμβράνη PVC» ελαχίστου πάχους 2,0mm. H τοποθέτηση εξαερισμών, αγκυρώσεων, ειδικών τεμαχίων κ.λ.π. θα γίνουν σύμφωνα με την ανωτέρω ΕΤΕΠ. Όλες οι παραπάνω εργασίες περιλαμβάνονται στο αναλυτικό τιμολόγιο, έστω και αν δεν περιγράφονται στο αντίστοιχο άρθρο

Β. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΙΟΠ

Β.1 Υδροβολή των φθαρμένων επιφανειών σκυροδέματος με υψηλή πίεση (500 bar) για τον πλήρη καθαρισμό από εξανθήματα, ενανθρακωμένο σκυρόδεμα, επιστρώσεις, χρωματισμούς, σαθρά υλικά, αποφλοιώσεις του σκυροδέματος λόγω διάβρωσης των οπλισμών κ.λ.π., προκειμένου να εκτελεσθούν οι προβλεπόμενες από την μελέτη επεμβάσεις δομικής αποκατάστασης του στοιχείου.

Β.2 Εφαρμογή αναστολέα διάβρωσης με κατανάλωση 0,50kgr ανά m2 επιφάνειας, τύπου SIKA Ferro Gard 903+ ή ισοδύναμου με επάλειψη ή ψεκασμό σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του προμηθευτή του υλικού.

Β.3 Επίστρωση – αποκατάσταση διατομής με επισκευαστικό κονίαμα μη συρρικνωμένου σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή, στρογγυλοποίηση των γωνιών του υποστυλώματος.

Β.4 Διατμητική ενίσχυση της διατομής προς ακάλυπτο χώρο (ανάπτυγμα 0,40m+0,40m+0,40m) στο ύψος των 4,0m με επικόλληση σύνθετων ινοπλισμένων υφασμάτων τύπου SIKA WRAP 300c ή ισοδύναμων μέσου μέτρου ελαστικότητας 230.000Ν/mm2 με πάχος 1,70mm. Η επικόλληση θα γίνει με εμποτισμό με εποξειδική ρητίνη SIKA Dur –

330 ή αναλόγου. Η επικάλυψη κατά την διεύθυνση των ινών θα  είναι τουλάχιστον 100mm.

Β.5 Αγκύρωση του ινοπλισμένου υφάσματος με τοποθέτηση  ανισοσκελών γωνιακών 100*50*6 με εποξειδική πάστα δύο συστατικών και διάνοιξη οπών ανά 250mm και ανά πλευρά υφάσματος διαμέτρου 14mm και βάθους 150mm και τοποθέτηση βλήτρων Μ12

Β.6 Εκτράχυνση επιφάνειας για προετοιμασία επιχρίσματος με τελικό εμποτισμό με εποξειδική ρητίνη και επίπαση άμμου Τυρνάβου.

Β.7 Τσιμεντοκονία επικάλυψη σε δύο στρώσεις στα τμήματα όπου τοποθετήθηκε η ενίσχυση με Ι0Π

Γ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Η διαφοροποίηση σε τμήματα σκυροδέματος χωρίς ενίσχυση με ΙΟΠ είναι η παρακάτω .

Γ.1 Καθαρισμό της επιφάνειας από σαθρά τμήματα εξανθήματα, χρωματισμούς, επιστρώσεις, αποφλοιώσεις κ.λ.π.

Γ.2 Υδροβολή   χαμηλής πίεσης  (80-110bar) για τον καθαρισμό των τριχοειδών με 1/10 οινόπνευμα σε απιονισμένο νερό.

Γ. 3 Εφαρμογή αναστολέα διάβρωσης ως άνω

Γ.4 Επίστρωση αποκατάσταση διατομής με επισκευαστικό κονίαμα ως άνω.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ

Η παρακάτω τεχνική περιγραφή αφορά την εκτέλεση εργασιών για το έργο : «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ».

Το ανωτέρω κλειστό Γυμναστήριο κατασκευάσθηκε βάσει του τύπου Τ5Π της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού το έτος 1993 και αποτελείται από την κύρια αίθουσα (χώρος αθλοπαιδιών) και τα αποδυτήρια με τους βοηθητικούς χώρους, με τα εξής επί μέρους χαρακτηριστικά:

Το εμβαδόν του κτιρίου είναι (εξωτερικές διαστάσεις) 45,85m*31,60m = 1.448,86m2

Οι διαστάσεις του αγωνιστικού χώρου (καθαρές διαστάσεις ) είναι: 40,0m*23,40m

Μέγιστο ύψος κτιρίου εξωτερικά 8,60m

Ελεύθερο ύψος αγωνιστικού χώρου 8,20m

Για το ανωτέρω κτίριο εκδόθηκε η υπ΄ αρίθμ. 19/1993 οικοδομική άδεια του Πολεοδομικού Γραφείου Σκοπέλου.

Στην κυρίως αίθουσα υπάρχουν τρεις [3] σειρές κερκίδων των 45.00μ. για

300 άτομα, διαμορφούμενες από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα ξεκινώντας από την στάθμη του αγωνιστικού χώρου. Τα αθλήματα που γίνονται στο χώρο της αίθουσας είναι : καλαθοσφαίριση – πετόσφαιρα – αντισφαίριση και χειροσφαίριση. Σους βοηθητικούς χώρους υπάρχουν δύο  [2]  αποδυτήρια   αθλητών, ένα [1]  αποδυτήριο   διαιτητών, ένας  [1]

χώρος γραφείου, τέσσερεις [4] χώροι υγιεινής θεατών, δυο [2] συνεχόμενοι χώροι αποθηκών και μηχανοστάσιο.

Στο υπάρχον κτίσμα στον κύριο χώρο κεντρικά γίνεται προσθήκη σκηνής και παράλληλα προστίθενται πτυσσόμενες μεταλλικές κερκίδες εκατέρωθεν της σκηνής. Διανοίγεται μία επιπλέον έξοδος από τον κεντρικό χώρο απευθείας προς τον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο. Όσον αφορά τις βοηθητικές χρήσεις που χωροθετούνται στο ισόγειο τμήμα του κτιρίου, ο χώρος που αυτή τη στιγμή βρίσκεται η αποθήκη οργάνων μετατρέπεται σε χώρο εκθέσεων και ιστορικού ενδιαφέροντος.

Επιπλέον τα γυναικεία WC αποκτούν ανεξάρτητη είσοδο από τα ανδρικά και διαχωρίζονται μεταξύ τους. Δημιουργείται χώρος βεστιαρίου δίπλα στο εκδοτήριο. Γενικά στο σύνολο τους οι τροποποιήσεις αφορούν αλλαγές εσωτερικής διαρρύθμισης για την εύρυθμη λειτουργία της νέας χρήσης του κτιρίου.

Δεν θίγεται ο υφιστάμενος φέρων οργανισμός του κτιρίου.

Τέλος επισημαίνεται ότι οι αθλητικές δραστηριότητες δεν επηρεάζονται από την παράλληλη λειτουργία του κτιρίου σαν πολυχώρου.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΚΤΙΡΙΟ

Ηλεκτρικά ισχυρά (διακόπτες, φωτιστικά γηπέδου και αποδυτηρίων, παροχικά καλώδια, πίνακες και υλικά αυτών)

Εγκατάσταση ζεστών νερών χρήσης (συστοιχία ηλιακών συλλεκτών, boilers, λέβητας με καυστήρα πετρελαίου, καπνοδόχος)

Κλιματισμός με μονάδα Roof-Top και δίκτυο αεραγωγών για τον αγωνιστικό χώρο

Κλιματισμός με μονάδα VRV για το χώρο των αποδυτηρίων με επίτοιχα split.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ

Κατασκευή της γενικής ηλεκτρολογικής παροχής για την ηλεκτροδότηση του γυμναστηρίου. Θα οδεύσει υπόγεια, εντός πλαστικών σωλήνων, από το σημείο σύνδεσης της ΔΕΗ, έως το γενικό ηλεκτρολογικό πίνακα, στο ισόγειο του κτιρίου.

Κατασκευή δικτύου φωτισμού του περιβάλλοντα χώρου, αποτελούμενο από καλωδιώσεις εντός πλαστικών σωλήνων σύνδεσης και έξι προβολέων με λαμπτήρες LED 90W.

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ» ποσού 23.640,00 €

Μετά την ολοκλήρωση του έργου, όλες οι σχολικές μονάδες του Δήμου θα έχουν την κατάλληλη υποδομή για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση των ιδιαίτερων αναγκών των ατόμων ΑΜΕΑ. Η διασφάλιση της ασφαλούς πρόσβασης και εξυπηρέτησης μαθητών ΑΜΕΑ, συμβαδίζει απόλυτα με τις απαιτήσεις της εποχής μας και εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες στην παροχή εκπαίδευσης για όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές των σχολικών μονάδων του Δήμου Σκοπέλου.