ÓêÜöïò ôïõ Ëéìåíéêïý Óþìáôïò óôï ëéìÜíé óôï Ðõèáãüñåéï ôçò ÓÜìïõ ôï ÓÜââáôï 17 Ìáñôßïõ 2018. ÌåãÜëç åðé÷åßñçóç Ýñåõíáò êáé äéÜóùóçò áðü ðëùôÜ ðåñéðïëéêÜ ôïõ Ëéìåíéêïý Óþìáôïò, ôñßá áëéåõôéêÜ, êáíïíéïöüñï ôïõ Ðïëåìéêïý Íáõôéêïý, óêÜöïò ôçò frontex êáé ðáñáðëÝïíôá ðëïßá. Ýðåéôá óðü íáõÜãéï ðïõ óõíÝâç óôç èáëÜóóéá ðåñéï÷Þ íïôéïáíáôïëéêÜ ôïõ Áãáèïíçóßïõ. Áðü ôç âýèéóç îýëéíïõ óêÜöïõò ìå ìåôáíÜóôåò êáé ðñüóöõãåò, Ý÷áóáí ôç æùÞ ôïõò 16 Üôïìá, ìåôáîý ôùí ïðïßùí êáé ôÝóóåñá ðáéäéÜ. (EUROKINISSI/D.S.T. MEDIA)

Υπέστη κάταγμα στο χέρια, ενώ έκανε διακοπές με τους γονείς του στην Αλόννησο. Στο Νοσοκομείο Βόλου μεταφέρθηκε χθες στη 1 τα ξημερώματα ένα αγοράκι ηλικίας 4 ετών ξένης υπηκοότητας. Με μέριμνα του θαλάμου επιχειρήσεων η διακομιδή έγινε με το «Αξιον Εστί». Το παιδάκι παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Αχιλλοπούλειο.