Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η παροχή υπηρεσιών λειτουργικού και οργανωτικού ανασχεδιασμού των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων, ώστε να επιτελέσουν με επάρκεια τον ρόλο τους για την οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη της περιοχής δικαιοδοσίας τους, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγραμματισμού του εκάστοτε ΟΤΑ.

Ειδικότερα στο πλαίσιο του έργου περιλαμβάνεται:

1. Η καταγραφή και κατηγοριοποίηση των υφιστάμενων Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων, καθώς και η αποτύπωση του θεσμικού πλαισίου, που διέπει την λειτουργία τους.

2. Η αποτύπωση, μοντελοποίηση και αξιολόγηση των υφιστάμενων διαδικασιών λειτουργίας, αντιπροσωπευτικού δείγματος φορέων.

3. Η διατύπωση προτάσεων απλούστευσης και προτυποποίησης των διαδικασιών.

4. Η εκπόνηση πρότυπου Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων.

5. H διατύπωση προτάσεων απλοποίησης του θεσμικού πλαισίου.

6. Η διατύπωση προτάσεων ψηφιοποίησης διαδικασιών και προδιαγραφών ανάπτυξης Ενιαίου Πληροφοριακού συστήματος.

Η εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 60.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής είναι η 19η Οκτωβρίου.