Στην πρόσληψη των κάτωθι δέκα (10) ατόμων με την ειδικότητα του ΤΕ εργάτη
καθαριότητας με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας από 23
Απριλίου 2019 έως 22 Ιουνίου 2019 προχώρησε ο Δήμος Σκιάθου

Στοιχεία : ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ