Ο Δήμος Σκοπέλου ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΥΕ  Εργατών-Φυλάκων Πυρασφάλειας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) τετράμηνης διάρκειας, για την  αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών πυροπροστασίας.
– Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
– Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους συμπληρωμένη, αυτοπροσώπως ή ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]  αφού προηγουμένως  επικοινωνήσουν με την υπηρεσία (τηλ. επικοινωνίας: 2424350131, αρμόδιος υπάλληλος : Γκίκα Βασιλική) 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημέρες και αρχίζει από σήμερα Τρίτη 23-06-2020 επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της  ανακοίνωσης στο Δημοτικό Κατάστημα Σκοπέλου,  στις    Κοινότητες Γλώσσας και Κλήματος, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας www.skopelos.gov.gr  έως και την Δευτέρα 29-06-2020.

Η Ανακοίνωση, έντυπο αιτήσεως, καθώς και έντυπα υπεύθυνων  δηλώσεων, πέραν των πινάκων ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων, θα βρίσκονται αναρτημένα και στο σάιτ του Δήμου www.skopelos.gov.gr

ΠΗΓΗ : Δρώμενα του τόπου μας