ÓêÜöïò ôïõ Ëéìåíéêïý Óþìáôïò óôï ëéìÜíé óôï Ðõèáãüñåéï ôçò ÓÜìïõ ôï ÓÜââáôï 17 Ìáñôßïõ 2018. ÌåãÜëç åðé÷åßñçóç Ýñåõíáò êáé äéÜóùóçò áðü ðëùôÜ ðåñéðïëéêÜ ôïõ Ëéìåíéêïý Óþìáôïò, ôñßá áëéåõôéêÜ, êáíïíéïöüñï ôïõ Ðïëåìéêïý Íáõôéêïý, óêÜöïò ôçò frontex êáé ðáñáðëÝïíôá ðëïßá. Ýðåéôá óðü íáõÜãéï ðïõ óõíÝâç óôç èáëÜóóéá ðåñéï÷Þ íïôéïáíáôïëéêÜ ôïõ Áãáèïíçóßïõ. Áðü ôç âýèéóç îýëéíïõ óêÜöïõò ìå ìåôáíÜóôåò êáé ðñüóöõãåò, Ý÷áóáí ôç æùÞ ôïõò 16 Üôïìá, ìåôáîý ôùí ïðïßùí êáé ôÝóóåñá ðáéäéÜ. (EUROKINISSI/D.S.T. MEDIA)

Στο λιμάνι του Βόλου διακομίσθηκε χθες το μεσημέρι βρέφος έξι μηνών από την Σκόπελο.

Ειδικότερα, με μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής το έξι μηνών βρέφος, διακομίσθηκε, μεσημβρινές ώρες, από το λιμάνι του Άγνωντα Σκοπέλου στο λιμάνι του Βόλου, με το Ε/Π-Τ/Ρ “ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΡΩΣΣΟΣ” καθώς έχρηζε άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης.