ÁÑÃÏÓ-ÐõñêáãéÜ óå ïéêüðåäï óôï êÝíôñï ôïõ ¶ñãïõò. Óôçí ïäü ÊáñáúóêÜêç êáé ÅììáíïõÞë Ñïýóïõ êïíôÜ óôçí ðëáôåßá ôçò ëáúêÞò áãïñÜò åêäçëþèçêå ôï ìåóçìÝñé ôçò ÐáñáóêåõÞò ðõñêáãéÜ. Éó÷õñÝò äõíÜìåéò ôçò ðõñïóâåóôéêÞò õðçñåóßáò ðÞãáí óôï óçìåßï êáé Ýèåóáí õðü Ýëåã÷ï ôç öùôéÜ. Óýìöùíá ìå ðëçñïöïñßåò óôï óõãêåêñéìÝíï ïéêüðåäï õðÞñ÷áí îýëá. Ôá áßôéá äéåñåõíÜ ç ðõñïóâåóôéêÞ ¶ñãïõò. (Eurokinissi)
Τραγικό θάνατο βρήκαν δυο άνδρες ηλικίας 55 και 58 ετών.

Τραγική ήταν η έκβαση της πυρκαγιάς που ξέσπασε τα ξημερώματα σε μονοκατοικία σε χωριό της Αργολίδας.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε, υπό άγνωστες συνθήκες, σε κατοικία στην κοινότητα Δίδυμα της Αργολίδας, όπου διέμεναν τρία αδέλφια.

Πρόκειται για δυο άνδρες ηλικίας 55 και 58 ετών και μια 48χρονη.

Στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα, από το Ναύπλιο και το Κρανίδι, όμως όταν μπήκαν στο σπίτι διαπίστωσαν ότι οι δυο άνδρες ήταν νεκροί.

Στο ίδιο σπίτι διέμενε και 48χρονη αδελφή των δύο ανδρών, η οποία εντοπίστηκε σώα.

Έρευνες για τα αίτια της φωτιάς διενεργεί το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής υπηρεσίας.