Απόφαση για πρόσκληση αρχικού τεχνικού ελέγχου σε μοτοσικλέτες άνω των 50 κυβικών εκατοστών στη Σκιάθο υπέγραψε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.

Όπως αναφέρει, προσκαλούμε για αρχικό τεχνικό έλεγχο τις µοτοσικλέτες, άνω των 50 κυβικών, µε αναγραφόµενη έδρα στην άδεια κυκλοφορίας το ∆ήµο Σκιάθου Π.Ε Μαγνησίας & Σποράδων σύµφωνα µε το παρακάτω πρόγραµµα:

Α. Ο τεχνικός έλεγχος των µοτοσικλετών που έχουν ηµεροµηνία πρώτης άδειας στην Ελλάδα ως καινούργιες µέχρι την 15/5/2013 και ο τεχνικός έλεγχος των µοτοσικλετών που ο περιοδικός τεχνικός τους έλεγχος έπρεπε να πραγµατοποιηθεί µέχρι την 1/5/2015, πρέπει να διενεργηθεί στα ΚΤΕΟ στο χρονικό διάστηµα σύµφωνα µε το πρόγραμμα. Τον Μάιο 2017 οχήµατα που ο αριθµός τους λήγει σε 0 και 1, τον Ιούνιο οχήματα που ο αριθµός τους λήγει σε 2 και 3, τον Ιούλιο οχήµατα που ο αριθµός τους λήγει σε 4 και 5, τον Αύγουστο οχήµατα που ο αριθµός τους λήγει σε 6 και 7 και τον Σεπτέμβριο οχήματα που ο αριθµός τους λήγει σε 8 και 9. Ο τεχνικός έλεγχος των µοτοσικλετών που έχουν ηµεροµηνία πρώτης άδειας ως καινούργιες µετά την 15/5/2013, θα πραγµατοποιείται από τρείς εβδοµάδες πριν, έως και µία εβδοµάδα µετά την ηµεροµηνία συµπλήρωσης της τετραετίας.

Στο παραπάνω πρόγραµµα δεν συµπεριλαµβάνονται τα µοτοποδήλατα των οποίων η άδεια κυκλοφορίας έχει εκδοθεί από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας. Οι εκπαιδευτικές µοτοσυκλέτες υπόκεινται σε ετήσιο τεχνικό έλεγχο. ∆ίκυκλες µοτοσυκλέτες µε έδρα ή διεύθυνση κατοικίας ιδιοκτήτη που ανήκει σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα της Χώρας, στην οποία έχει εκδοθεί πρόγραµµα πρόσκλησης τους για τεχνικό έλεγχο, υποβάλλονται σε τεχνικό έλεγχο σύµφωνα µε το πρόγραµµα της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία ανήκουν.

Οι δίκυκλες µοτοσυκλέτες που έχουν αλλάξει πινακίδες θα προσέλθουν για τεχνικό έλεγχο σύµφωνα µε τον πρώτο αριθµό κυκλοφορίας. Όσες από τις παραπάνω προσκαλούµενες µοτοσυκλέτες έχουν ήδη ελεγχθεί από ΚΤΕΟ και τα ∆ελτία Τεχνικού Ελέγχου ( ∆.Τ.Ε.) µε τα οποία έχουν εφοδιασθεί βρίσκονται σε ισχύ, οι κάτοχοί τους οφείλουν να το προσκοµίσουν για έλεγχο σύµφωνα µε την ηµεροµηνία λήξης του ∆.Τ.Ε. και όχι σύµφωνα µε το παρόν πρόγραµµα. Ο τεχνικός έλεγχος των δίκυκλων µοτοσυκλετών είναι υποχρεωτικός και αποβλέπει στην οδική ασφάλεια και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Κάτοχος οχήµατος ο οποίος δεν το προσκοµίζει για τακτικό ή επαναληπτικό τεχνικό έλεγχο εντός της καθορισµένης προθεσµίας τιµωρείται σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Κ.Ο.Κ. και υπόκειται σε πρόσθετο ειδικό τέλος σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.