ΑΠΟ ΤΟ 2018 ΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ | με καθυστέρηση 5 χρόνων |

Στο πλαίσιο εφαρμογής του «Καλλικράτη» (Ν 3852/2010), επί υπουργίας Γ. Ραγκούση, δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ (άρθρο 94) οι νέες πολλαπλές αρμοδιότητες των δήμων, όπου μεταξύ άλλων, είναι και οι εξής:

«11. Η έκδοση οικοδομικών αδειών, ο προέλεγχος για την έκδοσή τους, ο έλεγχος μελετών για οικοδομικές άδειες, συναφούς χαρακτήρα πολεοδομικές αρμοδιότητες, καθώς και ο έλεγχος και η επιβολή προστίμων για την κατασκευή αυθαιρέτων κτισμάτων, κατά την κείμενη νομοθεσία.

 1. Ο έλεγχος των αρχιτεκτονικών, των στατικών, των υδραυλικών και των ηλεκτρομηχανολογικών μελετών, της μελέτης θερμομόνωσης, της μελέτης παθητικής πυροπροστασίας και των σχετικών φορολογικών στοιχείων για την έκδοση ή αναθεώρηση οικοδομικών αδειών βιομηχανικών κτιρίων, κατά τις ρυθμίσεις των παραγράφων 1 έως και 3 του άρθρου 5 του π.δ. 78/2006 (ΦΕΚ 80 Α ́).
 2. Ο έλεγχος εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων στο έδαφος πριν την έγκριση των πινακίδων εφαρμογής.
 3. Η σύνταξη διαγραμμάτων εφαρμογής και διαγραμμάτων διαμορφωμένης κατάστασης.
 4. Ο έλεγχος τοπογραφικών διαγραμμάτων που προορίζονται για σύνταξη πράξεων τακτοποιήσεως και αναλογισμού ή πράξεων εφαρμογής.
 5. Επίβλεψη τοπογραφικών μελετών και μελετών Πράξεων Εφαρμογής Σ.Π..
 6. Η σύνταξη Πράξεων Εφαρμογής.
 7. Η παρακολούθηση του Προγράμματος Καθαρές Ακτές – Καθαρές Θάλασσες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
 8. Η έκδοση απόφασης για τον καθορισμό μεμονωμένων κτιρίων ή των περιοχών, εντός των οποίων οι όψεις των κτιρίων πρέπει να αποπερατώνονται μέσα σε έξι (6) έτη από την έκδοση της οικοδομικής άδειας ή της ανωτέρω απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 6 του ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 210 Α ́).
 9. Η προκαταρκτική πρόταση ανάπλασης ορισμένης περιοχής, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των άρθρων 9 και 10 του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α ́).
 10. Η γνωμοδότηση για παρέκκλιση από τους όρους δόμησης κατασκευής κτιρίων που προορίζονται για γεωκτηνοτροφικές, γεωπτηνοτροφικές ή υδατοκαλλιεργητικές εγκαταστάσεις, καθώς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης λιπασμάτων, φαρμάκων, ιχθυοτροφών, γεωργικών και αλιευτικών εφοδίων, γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων, στεγάστρων σφαγής ζώων και δεξαμενών από ο ποιοδήποτε υλικό.
 11. Η εφαρμογή πολεοδομικών σχεδίων και συναφών εκτελεστών πράξεων, που δεν έχουν γενικότερο χαρακτήρα.
 12. Ο έλεγχος εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων στο έδαφος, κατ’ άρθρο 115 Κ.Β.Π.Ν..
 13. Η εφαρμογή εγκεκριμένων σχεδίων επί του εδάφους, κατά την πρόβλεψη της παρ. 1 του άρθρου 155 Κ.Β.Π.Ν.. κ.α.

Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ

Στο άρθρο 95 του ίδιου νόμου με θέμα «Άσκηση Αρμοδιοτήτων από τους Δήμους», αναφερόταν πως οι πρόσθετες αρμοδιότητες θα είχαν ισχύ από 1η Ιανουαρίου του 2011 (σε κάποιες περιπτώσεις, όπως οι οικονομικές άδειες, από 1η Ιανουαρίου 2013)

Στο ίδιο άρθρο γινόταν σαφές πώς αν σε δήμους του ίδιου νομού, δεν υφίστανται υπηρεσίες, με επάρκεια υλικοτεχνικής υποδομής και προσωπικού, προς άσκηση των πρόσθετων αρμοδιοτήτων που απονέμονται σε αυτούς με το άρθρο 94, περιλαμβανομένων και των τεχνικών υπηρεσιών, για τις σχετικές αρμοδιότητες παρέχεται, υποχρεωτικώς, διοικητική υποστήριξη από το δήμο της έδρας του νομού ή από άλλο εγγύτερο δήμο.

Από τότε μέχρι σήμερα υπήρξαν μια σειρά από αλλαγές. Ειδικά για το θέμα των οικοδομικών αδειών δόθηκαν συνεχείς παρατάσεις με προτελευταία αυτή του άρθ. 31 παρ. 2 του ν. 4257/14 και πιο επίκαιρη, αυτή του άρθρου 77 του ν. 4387/16 που ψηφίστηκε στη Βουλή στις 15/12/16.

Εκεί λοιπόν αναφέρονται τα εξής:

nomos

 

Με βάση λοιπόν τα παραπάνω, γίνεται γνωστό ότι οι νέες αρμοδιότητες των δήμων περί των οικονομικών αδειών, μετατίθεται για το 2018, δηλαδή 5 χρόνια μετά από όσα προέβλεπε το τελικό κείμενο. Ίσως, ακόμη ένα παράδειγμα αδυναμίας εφαρμογής διατάξεων του «Καλλικράτη».