Ομόφωνα απέρριψε στην προχθεσινοβραδινή συνεδρίασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας την έγκριση περιβαλλοντικής μελέτης για την άδεια χρήσης νερού του φρέατος «Φτελιά» για τις ανάγκες ύδρευσης του Δήμου Σκιάθου.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο απέρριψε τη μελέτη με το σκεπτικό ότι το πρόβλημα με την ανίχνευση υδραργύρου στο νερό συνδέεται με την υπεράντληση, την υφαλμύρωση των υδροφορέων και τη χημική σύσταση των πετρωμάτων.

Η ανίχνευση υδραργύρου στο νερό είναι ένα πρόβλημα διαχρονικό στη Σκιάθο για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους όπως τη θερινή σεζόν και επίμονο. Παρόλα αυτά, στη συνεδρίαση τονίστηκε ότι μέχρι σήμερα δεν έχει προταθεί μία αξιόπιστη λύση στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ώστε αυτό να αντιμετωπιστεί.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε ότι επιβάλλεται η εκπόνηση υδρογεωλογικών και χημικών μελετών από επίσημο φορέα για την εύρεση και την αξιοποίηση άλλων πηγών υδροληψίας, αν δεν υπάρξει τεχνική λύση για το πρόβλημα της ύπαρξής υδραργύρου σε αυξημένες τιμές στο νερό που υδρεύεται η πόλη της Σκιάθου π.χ. η χρήση καταλλήλων φίλτρων (ενεργού άνθρακα, αντίστροφης ώσμωσης κ.ά.).

Οι πηγές υδροληψίας που θα αξιοποιηθούν όπως επισημάνθηκε  θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου έτσι ώστε για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών του νησιού να μην υπάρχει πρόβλημα στην δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

Επισημαίνεται ότι το φρέαρ «Φτελιά» έχει ετήσια απόδοση 600.000m3. Η μελέτη προέβλεπε για συνοδά έργα τη δημιουργία κεντρικής δεξαμενής τροφοδοσίας του δικτύου ύδρευσης της πόλης της Σκιάθου και τη δημιουργία δικτύου σύνδεσης του φρεατίου με το δίκτυο διανομής ύδρευσης.