Τη δυνατότητα ένταξης 138 νέων ανέργων από τη Μαγνησία σε επιδοτούμενο πρόγραμμα δίνει το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού.

Οι νέοι άνεργοι θα πρέπει να είναι γεννημένοι μεταξύ 27/11/1985 και 26/11/2000 και να βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Το πρόγραμμα που είναι επιδοτούμενο αφορά στο έργο «Ενέργειες που αφορούν απολύσεις από την επιχείρηση με την επωνυμία «ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΛΑΡΙΣΑ ΑΒΕΕ», το οποίο θα υλοποιηθεί στις περιφέρειες της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Μακεδονίας, υπό τη συνολική ευθύνη του και με τη συμμετοχή των εξής φορέων υλοποίησης: ΙΝΕ – ΚΕΚ ΓΣΕΕ, ΙΝΕΜΥ – ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ, ΙΜΕ – ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – ΕΛΚΕ και Αναπτυξιακή Καρδίτσας.

Συνολικά θα παρέχει στήριξη σε 543 νέους άνεργους εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, έτσι ώστε να αναβαθμίσουν τα προσόντα τους και να οδηγηθούν στην εξεύρεση εργασίας καθώς και στη διασφάλιση της άσκησης επιτυχούς επαγγελματικής/επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν γεννηθεί κατά το χρονικό διάστημα από τις 27/11/1985 έως και τις 26/11/2000, να διαθέτουν την ιδιότητα ανέργου (εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ), να απέχουν από προγράμματα εκπαίδευσης κατά το διάστημα του τελευταίου εξαμήνου έως την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.

Επίσης να απέχουν από προγράμματα κατάρτισης/απασχόλησης, κατά το διάστημα του τελευταίου εξαμήνου έως την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής και να είναι μόνιμοι κάτοικοι σε μία από τις εξής περιφερειακές ενότητες: α) Καρδίτσα, β) Λάρισα, γ) Μαγνησία και Σποράδες, δ) Τρίκαλα καθώς και ε) Πιερίας.

Στη Μαγνησία και Σποράδες προσφέρονται 138 θέσεις, στη Λάρισα 190, στην Καρδίτσα 107, στα Τρίκαλα 93 θέσεις και στην Πιερία 15 θέσεις.

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης ξεκίνησε προχθές και λήγει στις 21/07/ 2017, ώρα 14.00μ.μ. Η προθεσμία αποστολής του φακέλου λήγει επίσης στις 21/07/2017.

Προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής, οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στη διεύθυνση: http://egf.eiead.gr/. Κάθε αίτηση λαμβάνει αυτόματα αριθμό πρωτοκόλλου.

Έπειτα θα πρέπει να εκτυπώσουν την αίτηση που υπέβαλλαν ηλεκτρονικά και να αποστείλουν, την εκτυπωμένη αίτηση συμμετοχής υπογεγραμμένη μαζί με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή σε φάκελο Α4 προς το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού Ε.Ι.Ε.Α.Δ., στη διεύθυνση: Κ. Παλαμά 6-8, 111 41 Αθήνα, από 07/07/2017 έως τις 21/07/2017. Κάθε σφραγισμένος φάκελος οφείλει να αναγράφει την ένδειξη «Αίτηση – δικαιολογητικά συμμετοχής υποψηφίου ωφελούμενου για το έργο EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa».

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν και την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eiead.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=441&Itemid=223&lang=el ή εναλλακτικά επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 2103259231-233-235, ΚΑΕΛΕ της ΕΣΕΕ, Δευτέρα-Παρασκευή 10:00-14:00.