Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.55339/08-09-2020 ΚΥΑ για τη λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Δ/θμιας Εκπ/σης καθώς και τα σχετικά πρωτόκολλα Διαχείρισης κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 και ύστερα από την ενημέρωση του Διευθυντή του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου – Γυμνασίου Νέας Ιωνίας Βόλου αλλά και τη γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Δημοσίας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας κ. Χαράλαμπος Σταχτέας αποφάσισε την αναστολή όλων των τμημάτων του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ Νέας Ιωνίας Βόλου για χρονικό διάστημα εννέα (09) ημερών ήτοι από 17-11-2020 έως και 25-11-2020.