Εγκρίθηκε η τεχνική έκθεση για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής ηλεκτρολογικών δημοτικών εγκαταστάσεων και του δικτύου φωτισμού κοινής ωφέλειας.
Η έκθεση αφορά στις απαραίτητες εργασίες συντήρησης του δικτύου φωτισμού και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων για έναν μήνα, καθώς ο Δήμος Σκιάθου δεν απασχολεί μόνιμο ή με σύμβαση ορισμένου χρόνου προσωπικό και κατά συνέπεια δεν μπορούν να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες του Δήμου, λόγω της καλοκαιρινής περιόδου.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της ανάθεσης είναι 1.488 ευρώ και τα υλικά που θα απαιτηθούν θα παρέχονται στον ανάδοχο από το τμήμα προμηθειών και την αποθήκη του Δήμου.