ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ

Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας ακύρωσε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκοπέλου περί «μείωσης μισθώματος λεωφορείου», κρίνοντας ότι η συγκεκριμένη απόφαση παραβιάζει τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αφορούσε το μισθωτήριο συμβόλαιο μεταξύ της τ. Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Σκοπέλου και ιδιώτη, με αντικείμενο την εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου.
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση έκρινε ότι, αφενός δεν προβλέπεται μείωση του μισθώματος από το μισθωτήριο συμβόλαιο, αφετέρου η σχετική νομοθεσία προβλέπει τη μείωση μισθώματος αποκλειστικώς ακινήτων και όχι οχημάτων και κινητών πραγμάτων, δηλαδή στην συγκεκριμένη περίπτωση μίσθωμα που αφορά την εκμίσθωση λεωφορείων κυριότητας Δήμου Σκοπέλου για την εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου.
Ο Δήμος Σκοπέλου έχει τη δυνατότητα να προσβάλει την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης προσφεύγοντας στην Ειδική Επιτροπή του Άρθρου 152.

εφημερίδα Θεσσαλία