Ηλεκτρονική εφαρμογή για την απόδειξη της πλήρωσης του κριτηρίου χρήσης και εκμετάλλευσης στις εκμισθώσεις επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, δημιούργησε η ΑΑΔΕ στο διαδικτυακό της τόπο.

Στην εφαρμογή, ο υποκείμενος στο φόρο, ή ο υπηρεσιακός χρήστης, διαπιστώνει τη χρήση και εκμετάλλευση του πλοίου, που διαθέτει ηλεκτρονικά συστήματα αυτόματης αναγνώρισης (AIS) σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 της απόφασης, στα ύδατα της Χώρας, ή σε διεθνή ύδατα και σε ύδατα άλλου κράτους εκτός Ε.Ε., ώστε να είναι δυνατός ο ορθός υπολογισμός του φόρου, που πρέπει να καταβληθεί από τον υποκείμενο στο φόρο, ή ο προσδιορισμός αυτού στο πλαίσιο του φορολογικού ελέγχου, ανά ναύλο, ή για το σύνολο των ναύλων που αφορούν συγκεκριμένο φορολογικό έτος.

Για τους υποκειμένους στον φόρο που πραγματοποίησαν μισθώσεις επαγγελματικών σκαφών αναψυχής από 24.04.2019 μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία έως 24.04.2019.

Η ηλεκτρονική εφαρμογή του άρθρου 6 της απόφασης ολοκληρώνεται έως 31.3.2021. Σε περίπτωση έναρξης λειτουργίας της ως άνω ηλεκτρονικής εφαρμογής μετά την 1.4.2021, η οριστικοποίηση για το έτος 2020 πραγματοποιείται με βάση στοιχεία που διαθέτουν οι υποκείμενοι στο φόρο, για τα οποία φέρουν το βάρος της απόδειξης, με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως ιδιωτικά συστήματα γεωγραφικού εντοπισμού.