Την Έγκριση συμμετοχής (υποβολή αιτήματος ένταξης) και αποδοχή των όρων της χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Άξονα Προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» (Πρόσκληση IV) που αφορά στην «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» αποφάσισε σήμερα σε έκτακτη συνεδρίασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Σκιάθου.

Το έργο ξεπερνάει τις 560χιλ Ευρώ + ΦΠΑ ενώ το πρόγραμμα μπορεί να χρηματοδοτήσει μέρος αυτού και έως το ύψος των 600χιλ. Ευρώ

Η εν λόγω πρόσκληση αφορά στη χρηµατοδότηση των δήµων για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των ∆ήµων καθώς και κάθε άλλης συναφούς δράσης αυτών, που στόχο έχει τη βελτίωση των εν λόγω υποδοµών, και την αναβάθµιση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών στον τοµέα του ερασιτεχνικού και µαζικού
αθλητισµού.
Στην περίπτωση που το ποσό χρηµατοδότησης από το πρόγραµµα δεν επαρκεί για το έργο/προµήθεια εξ ολοκλήρου, το αρµόδιο συλλογικό όργανο θα πρέπει να δηλώνει στην παραπάνω απόφασή του ότι θα καλύψει µε  ιδίους πόρους ή από άλλο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα την οικονοµική διαφορά που προκύπτει.