Στην απευθεία ανάθεση ανακύκλωσης στρωμάτων προχώρησε ο Δήμος Σκιάθου με το ποσό των 4χιλ ευρώ στην εταιρία Φ.ΧΩΤΟΣ – Ι. ΤΣΑΓΚΟΥΡΗΣ Ο.Ε. συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Η ανάθεση αφορά την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς και ανακύκλωσης στρωμάτων του Δήμου Σκιάθου ως εξής: O ανάδοχος θα πρέπει να προβεί στην μεταφορά του συνόλου των στρωμάτων από τον χώρο του ΧΥΤΑ που τα αποθηκεύει ο Δήμος Σκιάθου και στην συνέχεια να προχωρήσει στην κατά περίπτωση προσήκουσα διαδικασία χειροδιαλογής, κατηγοριοποίησης κατά όμοιο υλικό, την καταρχήν φυσική επεξεργασία προετοιμασίας για ανακύκλωση και τέλος στην αποστολή τους στους ανάλογους αδειοδοτημένους φορείς ανακύκλωσης. Τα τελικά προϊόντα που δεν επιδέχονται ανακύκλωσης θα οδηγούνται στον Χώρο Υγιεινής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Σκιάθου.