ÐõñïóâÝóôåò ðñïóðáèïýí íá óâÞóïõí öùôéÜ ðïõ êáßåé óôï ÊñõïíÝñé ÁôôéêÞò, ôï ÓÜââáôï 25 Áõãïýóôïõ 2012.ÌåãÜëç ðõñêáãéÜ âñßóêåôáé óå åîÝëéîç ðïõ îÝóðáóå ôá îçìåñþìáôá óå äáóéêÞ Ýêôáóç óôçí ðåñéï÷Þ ËéïóÜìðé óôéò Áößäíåò ç ïðïßá åðåêôÜèçêå ãñÞãïñá óôéò ãýñù ðåñéï÷Ýò ëüãù ôùí éó÷õñþí áíÝìùí.Ãéá ôçí êáôÜóâåóÞ ôçò åðé÷åéñïýí áõôÞí ôçí þñá 100 ðõñïóâÝóôåò ìå 35 ï÷Þìáôá, 37 Üôïìá ðåæïðüñï ôìÞìá, 26 åèåëïíôéêÜ ï÷Þìáôá, 14 ï÷Þìáôá áðü ÏÔÁ, 4 áåñïóêÜöç êáé 2 åëéêüðôåñá. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Εσωτερικών για αύριο Κυριακή προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (Λέσβος, Χίος), Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Βοιωτία, Εύβοια, Σκύρος), Περιφέρεια Αττικής και Περιφέρεια Πελοποννήσου (Αργολίδα, Κορινθία).

Όπως αναφέρεται σχετικά, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Εσωτερικών έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών κ.ά. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.