Δώδεκα συμβασιούχους θα προσλάβει ο Δήμος Σκοπέλου για την κάλυψη παροδικών και εποχικών αναγκών.
Πρόκειται για τέσσερις εργαζόμενους ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) και επτά ΥΕ εργατών καθαριότητας που θα προσληφθούν για οκτώ μήνες, καθώς και ένα εργαζόμενο ειδικότητας ΥΕ Νεκροθάφτη, που θα απασχοληθεί για έξι μήνες.
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας 18 έως 65 ετών και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι σε 10 ημερολογιακές ημέρες.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σκοπέλου, Τ.Κ. 37003, Σκόπελος – Ν. Μαγνησίας, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, υπόψη κας Βασιλικής Γκίκα ή κου Γεωργίου Γούλα (τηλ. επικοινωνίας: 24243-50103-131).