Ομόφωνα συστάθηκε το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΝΕΟΛΑΙΑΣ Δήμου Σκιάθου».
Το Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, τα οποία μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου η οποία όμως δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τον αριθμό που απαιτείται για απαρτία.
Συγκεκριμένα το Δ.Σ. αποτελείται από:
– τον εκάστοτε Δήμαρχο, ως Πρόεδρο
– έξι (6) Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων τέσσερεις (4) της πλειοψηφίας και δύο (2) της μειοψηφίας
– τέσσερα (4) μέλη τα οποία κατέχουν ανάλογη εμπειρία και τις απαραίτητες γνώσεις που συνάδουν με το σκοπό του Ν.Π.Δ.Δ. ή που έχουν διακριθεί, βραβευθεί ή τιμηθεί για την ενασχόλησή τους με αντικείμενα ανάλογα με το σκοπό του Ν.Π.Δ.Δ.

Σύμφωνα με τις προτάσεις της πλειοψηφίας και της αντιπολίτευσης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έθεσε υπόψη του σώματος την πρόταση της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας για τον ορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου του νέου ΝΠΔΔ, το οποίο θα απαρτίζεται από 11 μέλη, και αποφασίστηκαν ομόφωνα ως εξής:

1. Ο Δήμαρχος , Δημήτριος Ν. Πρεβεζάνος, Πρόεδρος
2. Μίχας Δημήτριος, Αντιπρόεδρος, με αναπληρωτή τον Γιαννίτση Κωνσταντίνο, δημ. σύμβουλοι πλειοψηφίας
3. Θεοδώρου Γεώργιος , μέλος, με αναπληρωματικό τον Τρακόσα Θεοδόσιο, δημοτικοί σύμβουλοι πλειοψηφίας
4. Αναγνώστου Νικόλαος , μέλος, με αναπληρωματικό τον Σταματά Ιωάννη ,δημοτικοί σύμβουλοι πλειοψηφίας
5. Διολέττας Παναγιώτης , μέλος, με αναπληρωματικό τον Σταμέλο Ηλία, δημοτικοί σύμβουλοι πλειοψηφίας
6. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος, μέλος, με αναπληρωματική την Φιλαρέτου Αναστασία, δημοτικοί σύμβουλοι
μειοψηφίας
7. Πασχάλης Εμμανουήλ, μέλος, με αναπληρωματική την Πασχάλη Χαραλαμπία δημ. σύμβουλοι μειοψηφίας
8. Πρεβεζάνος Ηλίας του Ιωάννη, μέλος με αναπληρωματικό τον Ασβέστη Ποθητό του Κων/νου, δημότες
9. Αδάμ Αγησίλαος του Κων/νου με αναπληρωματικό τον Μωρούλη Δημήτριο του Νικολάου, δημότες
10. Μιτζέλος Ιωάννης του Σταματίου με αναπληρωματικό τον Περήφανο Δημήτριο του Φωτίου, δημότες
11. Συκιώτου Δήμητρα του Αγγελή με αναπληρωματική την Μαστοράκη Νίνα του Κων/νου, δημότες